KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin amacı, www.zemhome.com’a üye olarak kaydolan kişiler (“Üye(ler)”) tarafından www.zemhome.com’a  üyelik tesisi aşamasında Zucem Züc.Konf.Day.Tük.Gıd.Oto.San.Tic.LTD ŞTİ (bundan böyle sözleşme içerisinde “Zem Home” olarak kısaltılacaktır”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartların tespit edilerek Üyeler’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması ve gereken durumlarda rızalarının temin edilmesidir.

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

Zem Home, Üye tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan veya Zem Home’un  Üye’nin www.zemhome.com’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemekte ve aktarabilmektedir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Zem Home, Üye tarafından sağlanan kişisel verileri, başta Üye’nin üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi olmak üzere, Üye’nin www.zemhome.com’den faydalanabilmesi, www.zemhome.com kapsamında sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilebilmesi; işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile www.zemhome.com Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, www.zemhome.com kapsamında sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ne Üye tarafından verilen onay doğrultusunda Üye ile kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil grup şirketleri ile , Zem Home’un iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Zem Home, Üye’ye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, www.zemhome.com Üyelik Sözleşmesi kapsamında yer alan yükümlülüklerin ifası, Üye’nin www.zemhome.com‘deki deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Üye’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımı tespit etmek, hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Üye kimlik bilgilerinin doğrulanması ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Üye, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Üye’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında Üye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Zem Home’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Üye, yukarıda belirtilen taleplerini  DALLICA MAHALLESİ AYDIN KARAYOLU ASFALTI ALTI (EMNİYET YAN YOLU) NO:134 NAZİLLİ/AYDIN
adresine iadeli taahhütlü posta ile iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlanacaktır. Zem Home, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Üye, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Üye’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Zem Home’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Üye, kişisel verisinin Zem Home tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde www.zemhome.com/uyelik-sozlesmesi.shtm’ de yer alan Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Zem Home, Üye tarafından sağlanan kişisel verileri, Üye’nin www.zemhome.com’den faydalanabilmesi ve www.zemhome.com’a konu hizmetlerin sağlanması için işbu Aydınlatma ve Rıza Metni; Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Zem Home, Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya www.zemhome.com’un kullanımından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Zem Home, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Zem Home, Üyeler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Web sitesi üzerinden başka web sitelerine link verilmesi halinde, Zem Home web sitesinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Aydınlatma ve Rıza Metni’ndeki Değişiklikler Zem Home, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Zem Home’un değişiklik yaptığı Aydınlatma ve Rıza Metni hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.